За кандидата

Местоположение

Образование

Е
Екологоя и опазване на околната среда 4
МГУ Св. Иван Рилски”