СТАЖАНТ В ОТДЕЛ ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ – София

Application deadline closed.

Описание на работната позиция

„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“
е водеща компания в рудодобивната индустрия, дъщерно дружество на Дънди Прешъс Металс – Канада.

Ние организираме

ЛЕТЕН СТАЖ В ОТДЕЛ ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ София

С какво се занимава стажантът от отдел Проучвателни дейности, София:
Придобиване на умения по събиране и работа с геоложка информация. Изучава и прилага методи за геоложко картиране в различни мащаби. Изучава и прилага на практика методи по взимане на почвени проби и проби по потоци на разсейване. Изучава процеса по описване на сондажна ядка (маркиране, ориентация, геоложко, геолого-структурно и геотехническо описание). Добиване на умения за работа в теренни условия. Придобиване на познания за работа с GIS софтуер. Носи отговорност за техническото състояние, работа и съхранение на оборудването и апаратурата, с които работи, спазвайки указаните правила за тяхната експлоатация. Следи и своевременно уведомява ръководството и персонала по поддръжката за всички настъпили щети/повреди по оборудването/машината, с които работи. Винаги поддържа работното си място и прилежащите райони чисти и подредени. Спазва процедурите за безопасен труд и изискванията за околната среда.

Описание на стажа:
Стажантите ще бъдат обучавани и ще участват в реални условия в дейността на отдела:
– Запознаване с основните направления на работа в отдела;
– Съдействие в събирането на геоложка информация и нейната интерпретация.
– Умения за работа в полеви условия.
Изисквания:
– Висше образование – специалности „Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси“, „Геология и геоинформатика“, „Геология“, завършен 2-ри курс;
– Компютърни умения;
– Владеенето на английски език е предимство.

Ние предлагаме:
– Платен стаж;
– Място на провеждане – София;

За да кандидатствате за стажа, моля изпратете СV и мотивационно писмо.

Документи ще се приемат до 30.04.2024 г.
Вашите лични данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД.